شرکت پتروشیمی همت

سامانه اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی همت
سال 1398 ، رونق تولید
Fa | En

چشم انداز


سازمانی سرآمد و پیشتاز در تبدیل گازهای گلخانه ای به فرآورده های سودمند برای ایجاد صنعت سبز در منطقه با اعتبار جهانی