شرکت پتروشیمی همت

سامانه اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی همت
سال 1398 ، رونق تولید
Fa | En

ماموریت


پیش گیری از انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب معاهده پاریس، جمع آوری آنها و تولید فرآورده های با کیفیت و دوستدار محیط زیست با توجه ویژه به توسعه سرمایه های انسانی و مدیریت بهینه منابع