شرکت پتروشیمی همت

سامانه اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی همت
سال 1398 ، رونق تولید
Fa | En

اهداف کلان


❒ کاهش کمی و کیفی آلودگی های زیست محیطی و بهبود شرایط زندگی
❒ فرهنگ سازی در کاهش آلاینده های صنعتی برای نگهداشت محیط زیست
❒ افزایش رضایت نهادهای بین المللی از برنامه های نگهداشت محیط زیست جهانی
❒ توانمند سازی منابع انسانی در ایجاد صنعت سبز در کشور و منطقه