شرکت پتروشیمی همت

سامانه اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی همت
سال 1398 ، رونق تولید
Fa | En

استراتژی کلی


❒ توانمندسازی منابع انسانی بر پایه مدیریت علمی صنعت سبز در کشور
❒ استمرار شناسایی سرچشمه های آلایندگی و دانش اندوزی پیوسته برای تبدیل آلاینده ها به فرآورده های سود مند و ارزنده در نگهداشت محیط زیست