شرکت پتروشیمی همت

سامانه اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی همت
سال 1398 ، رونق تولید
Fa | En

ارزشهای بنیادین


❒ افزایش و تقویت همکاری با نهادهای ملی و بین المللی در حفظ محیط زیست
❒ نوآوری و خلاقیت در تبدیل آلاینده ها به فرآورده های دوستدار محیط زیست